[C++] Cấu trúc rẽ nhánh: Kiểm tra năm nhuận

Yêu cầu: Nhập vào một năm và kiểm tra xem có phải năm nhuận hay không. Biết năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.
 Kết quả như hình:
là năm nhuận
là năm nhuận


không là năm nhuận
không là năm nhuận
Code:
------------------------------------------------------------

#include<iostream.h>
using namespace std;
void main()
{
int year;
cout<<"Nhap nam: ";
cin>>year;
if( (year%400==0) || (year%4==0 && year%100!=0))
cout<<"Nam "<<year<<" la nam nhuan";
else cout<<"Nam "<<year<<" khong la nam nhuan";


}------------------------------------------------------------
Previous
Next Post »

5 nhận xét

Write nhận xét
Huy Nguyen
AUTHOR
November 14, 2015 delete

đây la chương trinh c++hay C vậy
sa k thấy lệnh swith

Reply
avatar
July 09, 2016 delete

nó là C++ cậu chỉ cần lấy cái điều kiện thôi. C thì vẫn cho switch

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
September 29, 2016 delete

iostream mà .h ^^

Reply
avatar
Khánh Không
AUTHOR
September 13, 2017 delete

Bạn ơi, theo trình biên dịch mà. Có trình yêu cầu .h nhưng có trình lại không cần =)) Không phải sai nhé

Reply
avatar